قانون

در فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه‌ی هفتم به نحوه به وجود آمدن قوانین، منشا و کسانی که در کشور ما، ایران، قوانین را می‌نویسند آشنا می‌شویم.