بازی شاخص سازی

بازی شاخص سازی

یکی از موضوعات مبهم در علوم اجتماعی سختی مقوله ی تعریف است. شناسایی مفهوم ها و در ادامه ی آن تعریف مفهوم این سختی را دو چندان می کند. واژه هایی که در عین حال که بسیار ساده هستند، دشوار نیز هستند. برای درک این موضوع ما یک بازی را ساختیم. این بازی برای شرایط …

بازی شاخص سازی ادامه »