خودآگاهی

در این درس به موضوع خودآگاهی ، عوامل موثر بر خودآگاه شدن ما و همینطور عواملی که مانع رسیدن ما به خودآگاهی می شود صحبت می کنیم.