روش انجام تحقیق، قدم دوم : نوشتن چهارچوب نظری

برای تحلیل یک موضوع باید بدانیم اول به دنبال چه اطلاعاتی از آن موضوع برویم، سپس باید بدانیم این اطلاعات را از کجا جمع آوری کنیم و در نهایت این مطالب را چگونه در کار خود بیان کنم.