خودآگاهی

خودآگاهی

در این درس به موضوع خودآگاهی ، عوامل موثر بر خودآگاه شدن ما و همینطور عواملی که مانع رسیدن ما به خودآگاهی می شود صحبت می کنیم.

قانون

قانون

در فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه‌ی هفتم به نحوه به وجود آمدن قوانین، منشا و کسانی که در کشور ما، ایران، قوانین را می‌نویسند آشنا می‌شویم.

ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

ظهور اسلام در شبه جزیره

در درس نهم از فصل پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به موضوع ظهور اسلام در عربستان می‌پردازیم. برای شروع درس ابتدا در مورد شرایط جغرافیایی عربستان صحبت می‌کنیم، سپس

روش انجام تحقیق، قدم دوم : نوشتن چهارچوب نظری

روش انجام تحقیق، قدم دوم

برای تحلیل یک موضوع باید بدانیم اول به دنبال چه اطلاعاتی از آن موضوع برویم، سپس باید بدانیم این اطلاعات را از کجا جمع آوری کنیم و در نهایت این

نقش دولت در ساختار حکومت ایران

نقش دولت در ساختار حکومت

در فصل دوم مطالعات اجتماعی پایه‌ی هفتم به نقش دولت در ساختار حکومت ایران اشار شده است که در آن در ارتباط با دولت، نحوه انتخاب دولت و هیات وزیران،

حقوق و مسئولیت های ما

حقوق و مسئولیت های ما

در فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم، در ارتباط با حقوقی که ما به عنوان انسان داریم حرف می‌زنیم. ابتدا برای تعریف حق، چند شاخص قرار می‌دهیم، سپس مثال‌هایی